Vedtekter

Vedtekter for Skoie Gårdsbarnehage

1. EIERFORHOLD

Skoie Gårdsbarnehage eies og drives av Tone og Nils-Frode Larsen.

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehage av 1.1.96 med endring 01.01.2012

2. FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene .

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Barnehagen legger vekt på den kristne kulturarv landet vårt er bygget på. Høytider som jul, påske og 17. mai er viktige temaer i barnehagen.

3. FORELDRERÅD

Foreldrerådet (består av alle foreldre), skal hver høst velge en representant som skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og bidra til samarbeid med barnehagens eier og barnehagens personale. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

4. SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bl.a. skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet

Det består av en representant fra eier, en representant fra personalet og en representant fra foreldrerådet, samt styrer som har uttalerett, men ikke stemmerett.

5. OPPTAK OG OPPTAKSRUTINER

A. Opptaksmyndighet

Det er samordnet opptaksprosess i Lindesnes kommune mellom private og kommunale barnehager.
Barnehagen forbeholder seg retten til å holde av inntil 3 plasser til personalets barn, og 3 plasser til barn av eiers nærmeste familie.

Barnehageeier utarbeider en innstilling etter barnehagens opptakskriterier. Søknad om opptak skjer på fastsatt felles skjema via Lindesnes kommunes nettside.

B. Opptakskriterier

Det taes hensyn til følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Barn som har rett til plass etter §13 i barnehageloven. Det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjeneste.
 2. Barn av eiers nærmeste familie
 3. Personalets barn
 4. Søsken
 5. Alder og kjønn

Barn fra andre kommuner sidestilles med barn fra Mandal kommune

C. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

 • Hovedopptaket foregår om våren, det blir foretatt opptak i løpet av året hvis det er ledig plass.
 • Barn som får barnehageplass er sikret denne frem til skolestart eller så lenge foreldrene ønsker det.
 • Oppsigelse av barnehageplassen skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er to måneder, og må leveres skriftlig innen den første dagen i måneden. Da blir de påfølgende månedene oppsigelsesmåneder.

6. FORELDREBETALING

Barnehagen har følgende betalingssatser. Barnehagen har kun 5 dagers plasser.  Satsene for kost kan justeres, men må godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Forelderbetaling hver måned er:

5 dager
Foreldrebetaling 3 230,-
Kost   600,-

 

Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn.

Det planlegges ca 4 turer hvert halvår. Turplan og budsjett fremlegges på foreldremøte for innspill og korrigeringer. Samlet faktura sendes i etterkant, hvert halvår.

Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet har langvarig, sammenhengende fravær ved sykehus eller behandlingsinstitusjon. Søknad med legeerklæring må foreligge i forkant av, eller snarest mulig etter at fravær inntrer.

Når barn blir hentet etter barnehagens stengetid, belastes foresatte med et fastsatt tilleggsgebyr som for tiden er kr 300 pr. påbegynte kvarter.

Når manglende foreldrebetaling uteblir i mere enn 2 mnd fra betalingsfrist, kan det være grunn til skriftlig oppsigelse av barnehageplassen.

7. BARNEHAGEÅR, ÅPNINGSTID OG FERIE

 • Barnehageåret gjelder fra august t.o.m juni.
 • Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl. 07.30- 16.15. Mandag til fredag hele året, med unntak av offentlige høytids-og helligdager.
 • Julaften og nyttårsaften er stengt, samt fra kl 12.00 lille julaften og onsdag før skjærtorsdag.
 • Dagene barnehagen er åpen mellom jul og nyttår er åpningstiden 08.00-16.00,
 • Hvis det er 3 barn eller mindre i feriene, er barnehagen stengt.
 • Barnehagen praktiserer stenging 4 uker i juli måned.

8. PLANLEGGINGSDAGER

Vi har 5 planleggingsdager i året. De står i årsplanen, og da er barnehagen stengt.

9. FORSIKRING

Barna er ulykkesforsikret den tiden de er i barnehagen, og til og fra barnehage/bosted.

10.INTERNKONTROLL

Barnehagen har en egen Helse-, Miljø,- Sikkerhetsplan(HMS).

11. ENDRING AV VEDTEKTER

Endringer av vedtekter kan bare foretas av eier etter uttalelse fra samarbeidsutvalget. Eier kan også bestemme at driften skal nedlegges, med 3 måneders skriftlig varsel.