Skoies ikke urimelige kamp (Leserinnlegg 21. mai)

Skoies ikke urimelige kamp (Leserinnlegg 21. mai)
21. mai 2019 admin
In E39

Dette er leserinnlegget vi sendte inn den 20. mai.

Link til avisen

 


 

Skoies ikke urimelige kamp

 

Den 15 mai. fremla NV sitt forslag for linjeføring av nye E39 Mandal Øst for planutvalget. Denne seansen ble en studie i manipulering av lokalpolitikere. Det ble fra Nye Veier presentert en løsning uten alternativer og denne ble fremlagt så politisk attraktiv at tidligere vedtak om beskyttelse av friluftsområder sør for Skoie gårdsbarnehage ble tilsidesatt.

 

Dette området er i kommuneplanen vurdert som et viktig friluftsareal. Dette tilsier at det her maksimalt skal være en støybelastning på 40db, noe som tilsvarer støyen fra en sildrene bekk.

 

På spørsmål fra et medlem av planutvalget om hvorfor en støybegrensende og skånende nordlig plassering av veien ikke ble foreslått, svarte nye veier at dette berodde på beregninger av massebalanse.

 

Dette er per i dag en udokumentert påstand, noe som tjener Nye Veiers agenda. Dokumentert argumentasjon og beregningsgrunnlag for valg av sydlig linjeføring har blitt etterspurt av Skoie gårdsbarnehage, men står fortsatt ubesvart.

 

NV ønsker å fremstå som et samfunnsbevisst selskap med tydelige etiske retningslinjer. I deres “Policy for samfunnsansvar” er blant annet følgende å lese.

 

  1. En bevisst holdning til selskapets påvirkning på samfunnet står sentralt når NV bygger vei i Norge.

 

  1. Nye veier skal minimere den påvirkning veibyggingen har på [blant annet] friluftsliv.

 

  1. Nye veier skal være en virksomhet preget av åpenhet.

 

I den aktuelle linjeføringen forbi Skoie gårdsbarnehage har NV demonstrert en bevisst neglisjering av samfunn og lokale verdier. De har i massebalansens navn maksimert veiens negative påvirkning på dette området, og har på en imponerende måte unnlatt å kommunisere åpent med alle berørte.

 

Planutvalget var innledningsvis positivt innstilt til å ivareta friluftsområdet ved å opprettholde kravet til maks støybelastning på 40 dB. Imidlertid ble dette punktet satt under sterkt press av NV som proklamerte at dette krav er umulig å imøtekomme på fremlagte sydlige linjevalg. Dette ble i hovedsak uten videre akseptert av utvalget som raskt endret innstilling til friområdet.

 

Den aktuelle linjeføringen taper alle på, inklusive NV som ikke en gang makter å leve opp til egene etiske retningslinjer. Dette er en arroganse NV ikke bør være bekjent av.

 

Vårt ønske på vegne av friområdet og som nært tilknyttet Skoie gårdsbarnehage er på ingen måte urimelig. Det bes kun om at planlagt linjeføring justeres noen titalls meter nordover, slik at man kan nyttegjøre seg av den naturlige støyskjering som ekstisterer i terrenget. Argumentene om massebalanse og tilhørende miljømessig gevinst fremstår som et øyblikksregnskap som ikke tar inn over seg de langsiktige samfunnsmessige påvirkningene.

 

Vi har tiltro til at våre folkevalgte gjennomskuer NVs taktikk og krever reelle dokumenterte alternativer.

Ført i pennen av foreldre tilknyttet Skoie gårdsbarnehage ved:

Ole Alexander Jensen, Jonathan Herwig og Frank Ramsdal