Nye Veier med TT og Hæhre på ville veier i sørlandske heier (Leserinnlegg 6. mai)

Nye Veier med TT og Hæhre på ville veier i sørlandske heier (Leserinnlegg 6. mai)
7. mai 2019 admin
In E39

Leserinnlegg til Lindesnes avis 6/5/19.

Link til innlegget på www.l-a.no

Det har nylig i Mandal kommune vært fokus på tilførselsvei fra ny motorvei og dennes tilkobling på eksisterende E39 ved Ime skole eller ved Tregdekrysset. Ved Skoie, øst for Mandal er det også grunnlag for å rette oppmerksomhet og å kommentere forhold rundt alternativene nordlig og sydlig linjevalg.

Linjevalget forbi Skoie i Mandal er varslet å avvike fra opprinnelig alternativ vist av Statens vegvesen og er nå foreslått lagt lenger syd til en åsside inn mot dalen for å angivelig få en marginalt kortere bru noen 100 meter øst for bebyggelsen på Skoie. Dette sydlige alternativet vil medføre at trafikkstøy får fri tilgang til dalen. Det finnes et fullverdig «nordlig» alternativ for vegens linjeføring, denne linjeføringen ligger ca. 50 meter nord for sydlig alternativ. For Skoie framstår nordlig alternativ som en vesentlig bedre og mer miljøvennlig løsning da veien flyttes ut av dalen og inn i heia.

Nordlig linjeføring vil endatil være kortere enn sydlig foreslått linjeføring!

Ved å gjennomføre sydlig alternativ må flere store heier sprenges ned. Fjell skal skytes ned opptil 46 høydemetre. «Ørnefjell» vil stå igjen som en liten grushaug med vei over. Sydlig linjevalg virker så absurd at det er nærliggende å reflektere over om det for utbygger kan ligge inne vikarierende motiver i grunnlaget for å velge det sydlige alternativ.

På Skoie drives det også en gårdsbarnehage som sysselsetter flere ansatte, forretningsideen bygger blant annet på å kombinere natur og gårdsdrift i den hensikt å fremme livskvalitet og sunne verdier hos barna. Akkurat dette fokuset er nå mere aktuelt en noen gang, nettopp det å gi barna en forståelse og respekt for naturen

Det er interessant og oppmuntrene å lese i media at mindre fortidsminner, samt truede plante og dyrearter har god beskyttelse. Dukker det opp slike funn åpner utbygger raskt for å justere linjeføringen. Beboere på Skoie er hverken utrydningstruet eller fra noen fortid! De lever nå, og bør nettopp derfor i større grad høres og hensyntas.

Gjennom Skoie har TT og Hæhre planer å bygge noe som i praksis blir et 4 felts bredt viltstengsel forsterket med viltgjerde. For å sikre viltet en vandring mellom nord og sør tilkjennes det ved Skoie noe som framstår som et nåløye av en viltundergang. Naturlig terreng er edelt nok tenkt benyttet, men denne passasjen blir lang og smal med bratte fjellsider som en klaustrofobisk og for formålet, upassende innramming. Allikevel feies denne problemstilling under teppet. Tilfreds lukkes øynene og sydlig trase planlegges ufortrødent videre. Store områder nord og sør for veien avspises med et lite hull, et nåløye, hvor artsmangfoldet skal og må forvalte sin selvopprettholdelse via. Det er nærliggende å vente at artsmangfoldet med tiden vil bli utarmet på sørsiden av veien. Løsningen foreligger og er lett tilgjengelig! Om nordlig trase velges er topografien slik at viltproblematikken langt på vei løses. Nordlig trase framstår i realiteten som en gavepakke for utbygger.

Utbygger har invitert til dialog og har ønsket innspill, dessverre viser det seg at det er i realiteten en monolog som ble opprettet. Utbygger unnlater å svare på elementære ting og viser til reguleringsprosesser. Hvordan skal da beboere kunne argumentere sin sak når de ser «toget» taust forlater perrongen? Det er klart og sågar forståelig at de involverte firmaene har profitt som hovedmål. Samtidig er det i denne saken så mange eksterne faktorer (beboere, barnehage, naturødeleggelse og viltgjennomgang m.m.) at det er bindene nødvendig at både sivilsamfunn og politikk må tre inn og sette begrensende rammer.

Løsningen er klar som dagen! Til beste for alt og alle må Nye Veier og politikere ta grep om disse problemstillingene og gi føring til entreprenørene. Det innebærer å forkaste foreliggende forslag som innebærer sydlig linjeføring i dalside inn mot Skoie og gå tilbake til den opprinnelige og kortere nordligere trase som i vesentlig mindre grad vil berøre bo og arbeidsmiljø, kulturlandskap og vilt på Skoie.

Det er ingen skam for utbygger å snu i denne saken. Tvert i mot, ved å snu viser utbygger evne og vilje til å ta inn over seg momenter som ikke lett kan måles i krone og øre samt å tenke bærekraftig.

Dessverre kan en vente at utbygger vil trenge hjelp til å se disse momenter.

Ført i pennen av foreldre tilknyttet Skoie gårdsbarnehage ved:

Ole Alexander Jensen, Jonathan Herwig og Frank Ramsdal